12/06/10

Verkiezingen deel 2: Nog 1 dag te gaan

Morgen is het zover....Iedereen gaat stemmen...op Pro Bruxsel?
Ik ben heel druk bezig mijn eindwerken voor school aan het afwerken en kan dus spijtig genoeg geen campagne meer gaan voeren. Ik heb ook de tijd niet om de Pro Bruxsel fietjes op te gaan halen op het Flagey plein. Aangezien de wet verbied van campagne te voeren op de dag van de verkiezingen...vanaf middernacht dus...heb ik de fietsjes gewoon afgedekt met plakband.
Ik sta 11de op de lijst 25 van Pro Bruxsel van de Kamer van Volksvertegenwoordigers....moest je nog niet weten op wie te stemmen.....

9/06/10

Verkiezingen deel 2: Nog 4 dagen te gaan

ik heb deze mail doorgstuurd gekregen. Echt de moeite waard om te lezen! En het gaat hier toch om een niet te onderschatten opiniestuk van een proffessor met kennis van zaken!!

Ter info mijn stadsgeografische bijdrage tot het politieke debat dat dezer dagen in onze media woedt.

Met vriendelijke groet,Eric Corijn.

Brussel is balk in het oog van het Vlaams nationalismeEindelijk. Eindelijk gaat het ook over Brussel. De zwarte vlek in de Belgische opinievorming, het symptoom van de onredelijkheid van de Belgische communautaire politiek. De rechtlijnigheid en de coherentie van Bart De Wever (N-VA) leggen meteen ook de limieten van het Vlaams nationalisme bloot, vindt Eric Corijn van de VUB.·Het nationalisme vertrekt van het zelfbeschikkingsrecht der volkeren en dus het recht op een eigen staat. Een staat heeft een territorium nodig en heeft geen rechtstreekse bevoegdheden buiten dat territorium, want dat zou kolonialisme zijn.Het Belgische model strookt natuurlijk niet met het nationalisme omdat alleen de gewesten territoriale bevoegdheden hebben. De gemeenschappen hebben persoonsgebonden bevoegdheden en dus senso strictu geen territorium.Wanneer in de media sprake is over 'Vlaanderen' verzwijgt men bewust deze dubbelzinnigheid. Want alleen het Vlaamse gewest heeft een territorium en in België zijn alle gewesten communautair 'onzuiver'.Zo bevat het Waalse gewest een deel van de Franstalige gemeenschap en de gehele Duitse gemeenschap. Zo heeft het Brusselse gewest twee gemeenschappen. En zo heeft het Vlaamse gewest een belangrijke Franstalige bevolking die zich tot de Franstalige gemeenschap rekent.De eentalige politieke partijen en de eentalige media dragen er allen toe bij om die onzuiverheden weg te moffelen en het te doen voorkomen alsof België uit gemeenschappen bestaat en het volstaat die gemeenschappen meer bevoegdheden te geven om territoriale deelstaten te vormen.Dan worden natuurlijk de Franstaligen in de Rand een doorn in het Vlaamse oog. En dan moeten Franstalige nationalisten wel zoeken naar een territoriale verbinding tussen Brussel en Wallonië.Maar hoe je het ook draait of keert, geen enkele van de vermeende deelstaten zal uit slechts één gemeenschap bestaan. Zij die voor echt confederalisme of quasi onafhankelijkheid opkomen, moeten zich dus uitspreken over de rechten van hun respectievelijke minderheden, want die worden nu overal gegarandeerd door 'buitenlanden' en Belgische evenwichten.Alleen het racistische Vlaams Belang is daarover zeer duidelijk: assimileren of oprotten! Alle andere nationalistische posities, die van de N-VA, maar ook die van het CdH van Joëlle Milquet, zijn dubbelzinnig en dus demagogisch.Het 'probleem Brussel' is natuurlijk het symptoom van die nationalistische demagogie. Over welke 'deelstaten' gaan de partijen het in feite hebben? Ze spreken over Vlaanderen en Wallonië. Geen van beide kan splitsen zonder Brussel en geen van beide kan ook splitsen met Brussel."Het 'probleem Brussel' is natuurlijk het symptoom van die nationalistische demagogie"België zal dus blijven bestaan. En dat is nou net wat de confederalisten onder de mat vegen. Want nergens aanvaarden ze een confederatie met drie, een gewestelijke staatshervorming.En dus moet Brussel in die opvatting een kolonie worden van twee deelstaten, een wingewest waarbinnen de bevolking in subnationaliteiten wordt opgedeeld.Dat is niet alleen onwerkbaar, zoals uitvoerig is aangetoond in de debatten over de onmogelijke opsplitsing van de gehele sociale zekerheid. Dat is ook ondemocratisch omdat zo meer dan 1,1 miljoen mensen hun zeggenschap wordt ontnomen.Daarom is er ook geen enkele legitimiteit voor dergelijke programma's. Die moeten dan ook als irrealistisch van de hand worden gedaan. De enige consequentie voor het Vlaams nationalisme is een zelfstandigheid zonder Brussel te beogen.De rechten van de Vlaamse Brusselaars zullen dan in Brussel zelf moeten worden gegarandeerd. Er is geen enkele democratische institutionele oplossing met slechts twee deelstaten.Maar het probleem Brussel wijst nog op een ander, en veel belangrijker probleem voor het nationalisme: de onmogelijke ontmoeting met de stedelijkheid. Want Brussel is in werkelijkheid natuurlijk geen bi-communautaire stad.Dat verhaal van die twee gemeenschappen is een puur institutionele constructie. De Brusselse bevolking ziet er heel anders uit. Meer dan de helft heeft geen Belgo-Belgische referenties en dat toont zich vandaag al in de samenstelling van het electoraat.Brussel is dus een kosmopolitische stad, een world of strangers, en dat wordt een moeilijke identiteit in een nationalistisch raamwerk. Daarenboven leven de Brusselaars steeds meer in onzuivere mengvormen, ze worden meertalig, het gebruik van het Engels overtreft al het Nederlands, bijna de helft van de huishoudens zijn taalgemengd ...Dat Brussel een 'Vlaamse stad' zou zijn is moeilijk houdbaar. Maar zelfs de Francophonie kan vandaag Brussel niet meer verbeelden, hoewel het Frans er ongetwijfeld de meest gebruikte taal is.Alleen laat een multiculturele stad zich niet meer beschrijven in nationale termen. En daarom is Brussel het probleem van De Wever, maar ook van Olivier Maingain (FDF) en van Milquet (CdH), van al diegenen die de stad en de stedelijkheid willen vangen in een duidelijke Volksgeist.Want het nationalisme heeft niet alleen een probleem met Brussel, maar ook met Antwerpen en Gent en weldra met alle stadsgewesten. De N-VA mag dan wel scoren in de opiniepeilingen voor Belgische verkiezingen omdat ze daarin het Vlaamse buikgevoel vertegenwoordigen.Hetzelfde succes is hen vooralsnog niet gegund in de grote steden. Want die zitten allemaal op een 'Brussel-spoor'. Vandaag al spreekt de meerderheid van de lagereschoolkinderen in de Antwerpse binnenstad thuis geen Nederlands.Antwerpen en Gent worden ook zeer multiculturele en dus geen monocommunautaire samenlevingen. En daarvoor heeft het Vlaams nationalisme geen oplossingen. Omdat het in feite voortbouwt op een zeer suburbane cultuur, op een landelijk Vlaanderen dat de stad als een lastig gebruiksvoorwerp ervaart."Omdat het Vlaams nationalisme in feite voortbouwt op een zeer suburbane cultuur, op een landelijk Vlaanderen, dat de stad als een lastig gebruiksvoorwerp ervaart"En het is net die conservatieve trek in het Vlaamse nationalisme, die antistedelijke onderbuik, die bij verwezenlijking van de eigen doelstellingen zal bijdragen tot een achteruitgang in de internationale context.Want de mondialisering voltrekt zich via stedelijke knooppunten. En die dynamiek moet worden gedragen door een open, meervoudige en kosmopolitische cultuur die gebaat is bij meertaligheid, bij multicultuur en creativiteit.En net die 'onzuiverheid' en mengvormen lijken de Vlaamse publieke opinie af te schrikken. In die zin vertegenwoordigt het Vlaams nationalisme (en zeker de daarmee gepaard gaande xenofobie) de antistedelijke traditie van de Vlaamse kleinburgerij.Vandaag geen democratische oplossing hebben voor Brussel in een federaal België, is morgen niet omkunnen met de grootstedelijke problematiek in een zelfstandig Vlaanderen.Brussel zelf heeft vandaag zeker een grondige interne bestuurlijke hervorming nodig. Maar de stedelijkheid zal zich daarin moeten loswerken uit het Belgische communautaire denken. Want daarin ligt de kern van het slecht bestuur in Brussel.En daarom zijn de soms hautaine vingerwijzingen vanuit Vlaanderen ook naast de kwestie. Dat wil ik in een andere bijdrage nog wel eens aantonen.Eric CorijnProf. dr. Eric Corijn is directeur van de onderzoeksgroep Cosmopolis, City, Culture & Society aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij is hoogleraar sociale en culturele geografie aan de VUB en voorzitter van UAB Brussels Stadsplatform.

8/06/10

Verkiezingen deel 2: Nog 5 dagen te gaan
Verkiezingen deel 2: Nog 6 dagen te gaan

Waarom voor Pro Bruxsel stemmen?


De uitspraken van Bart De Wever bewijzen dat het eens te meer belangrijk is om voor de enige Brusselse partij te stemmen....anders worden we als Brusselaar gewoon geëxtermineerd om te moeten reïncarneren als Vlaming of Waal. De andere partijen nemen het enkel op voor de Brusselaars als het hun electoraal uitkomt of om zich kortstondig van extremistische partijen te distantiëren! Maar ze zijn geen haar beter want achter onze rug staan ze in onze achtertuin te pissen door zelf constant in communautair gekibbel te hervallen! Als er 1 persoon is die in onze achtertuin mag pissen dan is het manneke Pis, vertegenwoordiger van alle Brusselaars!


Kies om niet te moeten kiezen! Kies om gewoon een Brusselaar te kunnen zijn.Waarom niet voor een andere partij stemmen?


Nog nooit is de politiek zo zorgwekkend geweest als vandaag. De mensen weten niet meer voor wie ze moeten stemmen…en dus stemmen ze blindelings op de meest gemediatiseerde persoon zonder echt op de hoogte te zijn van het programma van die partij.


Dat de interesse in de politiek verloren is gegaan is meer dan begrijpelijk. Maar dat de interesse in een goed functionerend land zou kwijt zijn gegaan, dat geloven we niet! In deze tijden van grote frictie tussen de taalgebonden communauteiten is het juist belangrijk om naar een goed alternatief op zoek te gaan! Dat kan door eens naar de vernieuwende standpunten van de kleine partijen te kijken. Zo stelt Po Bruxsel bijvoorbeeld als enige partij voor om de communauteiten (VGC, COCOF) af te schaffen en de bevoegdheden over te hevelen naar de regio. Dat is de enige manier om goed samen te kunnen werken naar een sterke en goed functionerend Brussels Gewest.


Blanco stemmen is niet zo neutraal als het lijkt. Blanco stemmen gaan niet naar de meerderheid zoals zoveel wordt beweerd. Maar Blanco stemmen betekent wel dat je geen tegengewicht creëert tegenover die grote traditionele partijen, waardoor ze onrechtstreeks hun macht versterken. Het is dus best toch een stem uit te brengen al was het maar als protest tegen de nadere partijen!


Niet gaan stemmen is op eigen risico want is tot nader orde nog altijd verboden.Wordt de macht dan niet verdeeld door het democratisch systeem?


Neen, ze ligt bij de grote (rijke) traditionele partijen die zich er niet van weerhouden aan bepaalde media kanalen regels op te leggen die in hun voordeel liggen. Ze kennen zichzelf ook fenomenale verkiezingsbedragen toe (tot 1 miljoen Euro per partij!). Ook de recent ingevoerde verkiezingsdrempel van 5% laat toe de kleine partijen uit te sluiten want zolang ze die barema niet hebben bereikt ontvangen ze geen geld.


Mensen, licht u in! Zoek naar alternatieve, eerlijk berichtgeving en stem met kennis van zaken! We kunnen creatief zijn, we kunnen zo veel mogelijk op straat komen, we kunnen constant persberichten versturen, we kunnen er ons zakgeld tegenaan gooien….maar tegen het boycot van de media en de particratie kunnen we echt niet op!Wat wil de kiezer eigenlijk?


De politiek is in een zekere zin de representatie van de bevolking. Ze moet doen wat het volk wil om het land, de regio, de gemeente in goede banen te leiden. Welk beter initiatief kan er eigenlijk gevonden worden dan een groep gewone burgers die zich zorgen maken om hun regio? Niet politiek gebonden, niet onder invloed van kartels, eerlijk opgebouwd vanuit een fundamentele nood om aanhoort te worden! Een tweetalige partij die vanuit een oproep van de burgers is ontstaan, die de tweetalige identiteit van zijn regio eert en wil beschermen. Een partij van burgers die met de problemen van hun regio zijn begaan, en niet enkel problemen naar voren schuiven maar ook naar oplossingen durven zoeken. Een partij die dus een gegronde reden heeft om te bestaan!Pro Bruxsel is ook de enige partij die ALLE Brusselaars vertegenwoordigd en dus ook door samenwerking streeft naar een beter georganiseerde Regio die zichzelf beheert. Zonder inmenging,net zoals de twee andere Regio’s dat doen met hun grondgebied. We willen de fundamentele problemen aanpakken, zoals de armoede, de werkloosheid, opvoeding, justitie…maar dan moeten we er ook de kans en de middelen voor krijgen, en die zijn nu juist in de handen van Vlaanderen en Wallonië!In het kort de verschillende standpunten van Pro Bruxsel:· Een aanbod van twee tot meertalig onderwijs om de kans geven aan de Brusselse jongeren makkelijker aan een job te geraken. Als iedereen tweetalig is moet men de taal niet gebruiken om te categoriseren maar kunnen we ze eindelijk gebruiken om te communiceren!· Een herfinanciering van het gewest op basis van de bevoegdheden die de regio uitoefent. De Brusselse regio genereert 20% van het nationaal inkomen maar krijgt daar amper 1% van terug om van te overleven! Brussel kreunt onder deze situatie en Vlaanderen en Wallonië maken daar misbruik van!· De bevoegdheden van de gemeenschappen overhevelen naar het Brusselse gewest zodat er geen inmenging meer is van Vlaanderen en Wallonië op het Brussels grondgebied! De actuele situatie is omslachtig, duur en inefficiënt!· Afschaffing van de taalgerichte identiteitskaarten en vervangen door een tweetalige Belgische identiteitskaart. Pro Bruxsel kiest om niet te moeten kiezen want door de keuze kunnen niet alle Brusselaars van dezelfde rechten genieten (de jobkorting) wat een pure vorm van “apartheid” is!· De Brusselse Regio is een tweetalige regio dus moet het binnendienen van een tweetalige lijst voor de regionale verkiezingen mogelijk worden gemaakt! De Europeanen kunnen enkel voor de gemeentelijke verkiezingen stemmen terwijl ze hier wel leven en hun belastingen betalen. Ook daar moet verandering in komen!· Een efficiënter georganiseerd politiekorps en een uitgedund parlement. Brussel kan door minder mensen worden bestuurd. Ook bepaalde gemeentelijke bevoegdheden zoals mobiliteit moeten overgeheveld worden naar het gewest om efficiënter te functioneren.· En als laatst but not least: Brussel erkennen als een volwaardig gewest, net zoals Vlaanderen en Wallonië die erkenning genieten. We zijn geen kind, we kunnen echt wel voor onszelf zorgen maar geef ons tenminste de kans om het te bewijzen!PRO BRUXSEL IS:


Fier om DE STEM VAN ALLE BRUSSELAARS te kunnen zijn,


Fier om de stem van een GOEDE SAMENWERKING binnen Brussel te kunnen zijn,


Fier om inwoner van een STERKE METROPLOOL en HOOFDSTAD te zijn van BELGIE en van EUROPA.


Fier om de kans te kunnen geven aan de mensen om voor een EERLIJKE PARTIJ VAN BURGERS te stemmen!PRO BRUXSEL


LIJST 25 VOOR DE KAMER

5/06/10

Verkiezingen deel 2: Nog 7 dagen te gaan

Het onderdrukkingssysteem gaat zelfs zo ver dat we zelfs geen deftige affiche ruimte krijgen in de verschillende gemeentes. Die gemeentes zijn niet neutraal aangezien ze worden bestuurd door de kandidaten van de traditionele partijen. Er zijn gemeentes die het plakken van de verkiezingsborden toelaten. Er zijn er andere de taak op zich nemen. De affiches worden dan op het gemeentehuis afgegeven en de gemeentewerkers moeten de affiches die ondertussen zijn voorzien van een officiële stempel van de gemeente op de borden plakken. Het probleem is dat ook daar geen zekerheid is dat de affiches weldegelijk worden geplakt. Pro Bruxsel is zelfs heel vaak niet aanwezig op de te kleine borden!

Ik begrijp niet dat we in dit digitale tijdperk onze visibiliteit moeten verhelpen met een emmer lijm en een rol affiches. Zou het niet veel makkelijker zijn moesten ze grote digitale borden voorzien zoals er trouwens al eentje op het Flagey plein staat? Als elke partij daar 10 seconden wordt vertoond is het plakspelletje afgelopen en het zou veel papier en tijd besparen….maar ja…De traditionele partijleden hebben daar weinig baat bij en dus wordt dit idee zelfs niet in overweging genomen. En wij gaan door met plakken….

Verkiezingen deel 2: Nog 8 dagen te gaan